• Diaconaat
  • Activiteiten
  • Ondersteuning
  • Projecten
  • Contact

Opdracht

Diaconaat stamt af van het Grieks nieuwtestamentische woord diaconeo, wat ‘dienen’ betekent. Het valt op dat de Heere Jezus veel belang hecht aan de betekenis van het dienen ‘zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen’ (Mattheüs 20:28).

Ambt

De naam van ‘diaken’ komt als uitdrukking van een ambt voor het eerst in Filippenzen 1:1 voor. Veelal wordt verwezen naar Handelingen 6, als zou daar de diaken als ambtsdrager worden ‘geïntroduceerd’. Zeven mannen worden aangesteld om aan de tafels te dienen, onder wie Stefanus, die bij ons als diaken bekend staat. Het gaat te ver om te zeggen dat hier het ambt van diaken werd ingesteld, maar het ambt, dat wordt ingesteld, draagt in ieder geval elementen die verband houden met de stoffelijke gemeenschap in het leven van de gemeente. We worden in Handelingen 6 geconfronteerd met opbouwwerk in de gemeente waar aandacht is voor sociale, materiële en lichamelijke nood.

Werkterrein

De Bijbel geeft hierover duidelijke aanwijzingen. In Galaten 6:10 horen wij: ‘Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.’ Er is dus aandacht voor de geloofsgenoten. Diaconaal bezig zijn begint dus dicht bij huis.
Hierin mag ook de reikwijdte van het Grote Huis des Heere worden gezien, de leden van het volk van Jezus Christus. Verder is er een verantwoordelijkheid ten opzichte van degenen die buiten zijn. Er is dus een werkterrein zo wijd als de wereld.

Bloemengroet

In de volgende situaties ontvangen gemeenteleden een bloemengroet:
1. Bij ontslag na minimaal één overnachting, uit het ziekenhuis of bij een dagopname met operatie. De bloemengroet ontvangt men als een ziekenhuisopname gemeld is bij de predikant, een ouderling of een diaken. In dat geval wordt een ziekenhuisopname tevens meegenomen in de afkondiging en de voorbeden. Men ontvangt geen bloemengroet wanneer men een ziekenhuisopname meldt, maar men geen afkondiging en/of voorbeden op prijs stelt. Kinderen tot en met 15 jaar, onderverdeeld in een aantal leeftijdscategorieën, krijgen een boekje in plaats van een bloemetje.
2. Bij huwelijksjubilea (25-40-45-50-55-60 enz. jaren getrouwd)
3. Bij langdurig ziek zijn, waarbij langdurig minimaal drie weken is
4. Bij definitieve verhuizing naar of thuiskomst uit een verzorgings- of verpleeghuis
5. Jarigen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Wanneer mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking nieuw in de gemeente komen, door geboorte of verhuizing, zal de wijkouderling eerst gaan informeren of deze mensen het op prijs stellen om een bloemengroet op hun verjaardag te ontvangen. Wanneer ze dit niet op prijs stellen, zullen ze alleen in geval 1, 2, 3 en 4 de bloemengroet ontvangen.

Elke zondag staat een bloemengroet in de kerk. Er zijn twee uitzonderingen: De dienst waarin de overledenen worden herdacht (de laatste zondag van het kerkelijk jaar) en de zeven Lijdenszondagen tot en met de dienst op Goede Vrijdag. Dit laatste met het oog op het kerkelijk jaar waarin deze periode van oudsher geen feestelijkheden werden gehouden, geen trouwerijen, geen muziekinstrumenten enz.

Burenhulp

1. Hulp bieden in noodsituaties
2. Thuiszorgactiviteiten
3. Wandelen met gehandicapten en/of bejaarden
4. Kortstondige kinderopvang bij ziekte
5. Kleine klusjes en boodschappen doen
6. Kortstondig het huishouden waarnemen bij ziekte en dergelijke

Verjaardagsfonds

Dit fonds dat bestaat uit giften van gemeenteleden, die bij hun verjaardag een kaart ontvangen en is geen diaconaal geld en wordt besteed aan algemene uitgaven in het gemeentewerk.

Ouderen

Voor ouderen worden diverse activiteiten georganiseerd, zowel kerkelijk als interkerkelijk. Aan deze activiteiten is duidelijk een behoefte.

Kerstattenties

Ieder jaar organiseert het college van diakenen de kerstattentie-actie.
De volgende groepen gemeenteleden ontvangen een kerstattentie:
1. Bejaarden boven de 80 jaar
2. Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap
3. Langdurige zieken
4. Een aangepaste attentie krijgen ook degenen die vrijwilligerswerk doen voor
    de diaconie

 

Hulpvragen

De vraag voor diaconale ondersteuning is een mogelijkheid waarvan alleen in een noodsituatie gebruik gemaakt kan worden. Wij zullen regelmatig de wijkouderlingen attenderen om bij geconstateerde problemen hiervan melding aan ons te doen, zodat (eventueel in overleg) overwogen kan worden of hier een diaconaal bezoek wenselijk kan zijn.

Vluchtelingenwerk

1. Het college van diakenen probeert waar mogelijk ondersteuning te geven aan vluchtelingen en instanties die zich hiervoor inzetten.
2. Het college van diakenen ziet het als haar plicht om het graf van ex-vluchtelinge zuster Adiba Anawis schoon te houden en te onderhouden.
    Het graf bevindt zich op de algemene begraafplaats van Asperen met als grafnummer B549.

 

 

 

 

Jongeren

Het college van diakenen wil graag meewerken aan een jaarlijks diaconaal jongerenprogramma in samenwerking met de jeugdraad en/of de zendingscommissie.

Werelddiaconaat

Het college van diakenen stelt zich mede verantwoordelijk voor het diaconale werk dat door de hogere organen binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt ontwikkeld. De jaarlijkse collectes voor het werelddiaconaat zijn dan ook in het collecterooster opgenomen. Het college van diakenen ondersteunt met name de projecten van ‘Project 10 27’.

Adoptiekinderen

Het college van diakenen werkt mee aan het adoptieprogramma van Stichting ‘Woord en Daad’. Jaarlijks collecteert het college van diakenen 8 maal voor de adoptiekinderen. De opbrengst van deze collectes is zodanig, dat vijf kinderen ondersteund kunnen worden.

Giften

Afhankelijk van de financiële mogelijkheden wordt het geven van giften behandeld in een vergadering waarbij alle diakenen aanwezig zijn. Het college van diakenen collecteert vrijwel altijd rechtstreeks voor bepaalde projecten. Voor verzoeken uit de gemeente om financiële steun bij diaconale projecten zal een collecte voor dit doel de eerste optie zijn, waarbij de opbrengst alleen aan dit project ten goede mag komen en de aanvrager verantwoording aflegt van en informatie geeft over de besteding van de opbrengst van die collecte. De doelen worden onderzocht op hun ANBI-status en alleen in uitzonderlijke gevallen en met redenen omkleed wordt er een gift gegeven aan een instelling die deze status niet heeft. Ook moeten de giften besteed worden aan directe hulp voor mensen in nood en vindt er geen vergoeding plaats voor reis- en/of verblijfskosten.

Klik hier voor de contactgegevens van de diakenen.