• Wie zijn wij
  • Wat geloven wij

De Hervormde Gemeente van Asperen maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De gemeente bestaat al sinds de Reformatie en staat ook in die traditie. De Hervormde Kerk kenmerkte zich altijd door een zekere breedte wat stromingen betreft en dat is nog steeds zo. De gemeente van Asperen kenmerkt zich globaal door een reformatorische stroming en een meer evangelische stroming. We herkennen elkaar in een verlangen naar een bijbelgetrouwe prediking voor jong en oud tot opbouw van de gemeente. We zien het als een uitdaging om samen gemeente van Christus te zijn, die wil leven naar het Woord van God, in onze tijd.

Asperen ligt in Gelderland, maar maakt kerkelijk deel uit van de classis Gorinchem. Begin 2016 telde onze gemeente ongeveer 1000 leden, van wie 500 doopleden en 300 belijdende leden. Onze gemeente heeft een redelijk evenwichtige leeftijdsopbouw en telt een grote groep kinderen.

Bijbel als bron

De basis van ons geloof is de Bijbel. Wij geloven dat dit Boek weliswaar door mensen geschreven is, maar ook door de Heilige Geest geïnspireerd (2 Tim.3:16), zodat het een  betrouwbaar getuigenis van en over God is om Hem te leren kennen en te dienen als onze God. De kerk heeft het Oude en Nieuwe Testament als richtsnoer voor het geloof erkend.

Vader, Zoon en Heilige Geest

In de bijbel heeft God zich, in het Oude Testament geopenbaard als de HEERE; in het het Nieuw Testament  als Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn alle drie betrokken bij de schepping, verlossing en vernieuwing van de mens en de wereld. Jezus Christus is gezonden in de tijd, als de mens geworden Zoon van God; de Heilige Geest is met Pinksteren uitgestort als de Geest van God.

Schepping en zonde

De kern van het christelijk geloof is, dat God de hemel en de aarde geschapen heeft en alles wat daarop leeft. Wij geloven dat God ook de mens geschapen heeft met als doel de aarde te beheren en Hem als Schepper te verheerlijken. De mens draagt verantwoordelijkheid tegenover God, de medemens en de schepping.
Door de zonde is onze relatie met  God verbroken en voldoen wij niet meer aan het beeld dat God voor ogen had toen Hij ons schiep. Alle kwaad, ziekte en dood op deze aarde zijn daar het gevolg van. Om ons uit deze ellendige situatie te redden heeft God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden om ons te verlossen.

Verlossing en herstel

Wij geloven dat Jezus de beloofde Messias was, die reeds op vele plaatsen in het Oude Testament aangekondigd was als de Verlosser die uit de stam Juda zou voortkomen, de Knecht van de HEERE en de nakomeling van David. Jezus Christus was de lijdende Knecht die de zonde van de wereld heeft weggedragen. Hij is daarvoor op Golgotha gestorven en daarna begraven. Hij is echter weer opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel voor de ogen van de discipelen en nu bij God de Vader. Vanuit de hemel regeert Hij heel deze wereld. In de toekomst zal Hij terugkomen om alle dingen op aarde te herstellen en uiteindelijk alle levenden en doden te oordelen en alles weer nieuw te maken.

Geloof en bekering

Om nu en straks met God te leven in zijn koninkrijk, vraagt God van ons dat wij in Hem geloven en ons tot Hem bekeren; dat wil zeggen dat wij niet langer ingaan tegen Gods geboden en als we dat toch doen, dit aan Hem te belijden. Dan vergeeft Hij ons onze zonden vanwege het offer van Jezus Christus en neemt Hij ons weer tot Zijn kinderen aan. De Bijbel doet een dringend appel op ons om deze oproep tot geloof en bekering te gehoorzamen, omdat we anders bij de wederkomst van de Here Jezus Christus, voor eeuwig veroordeeld zullen worden.

Heilige Geest en gemeente

De Here Jezus Christus heeft na zijn hemelvaart de Heilige Geest naar deze aarde gezonden om het geloof in onze harten te bewerken en te versterken. De plaats waar dit in het bijzonder gebeurt is de gemeente. Zoals een gloeiend kooltje op den duur uitdooft als het niet tussen de andere kooltjes ligt, zal ook het geloof in ons verdwijnen als we op onszelf blijven en ons onttrekken aan de gemeente. Geloven doe je niet alleen, daarom geeft God ons de gemeente om samen het geloof te beleven en elkaar toe te rusten. Dat is ook de plaats waar de Heilige Geest in het bijzonder werkt en zijn gaven uitdeelt om de gemeente te dienen. Dat krijgt gestalte in de zondagse kerkdiensten, het kring- en clubwerk en in de onderlinge hulp en verbondenheid in het alledaagse leven. Dit laatste is vooral merkbaar bij hoogte- en dieptepunten in het leven.

Israël en de kerk

Wij geloven dat Israël geen volk is zoals de andere volken. De HEERE sloot met Israël, nadat Hij het bevrijd had uit Egypte, een verbond. Het werd apart gezet onder de volken. Als kerk hebben wij het Oude Testament van Israël ontvangen als primaire bron waarin God zich geopenbaard heeft. Uit Israël is ook Jezus geboren als de beloofde Zoon van David die zijn volk zou bevrijden. Het grootste deel van Israël heeft er geen oog voor gehad dat Hij in eerste instantie kwam om de zonden van de wereld weg te dragen. Met de komst van Christus is het oude verbond vernieuwd; door zijn bloed kwam er ook toegang voor de volken tot Gods heil. De gelovigen in Jezus Christus uit de Joden en de heidenen vormen samen zijn gemeente waar God door de Heilige Geest wonen wil.
God heeft Israël als volk echter niet afgeschreven. Het Oude Testament bevat vele beloften en profetieën over het herstel van Israël in de laatste dagen van de geschiedenis. Zodoende is Israël voor ons een teken van Gods trouw en hoop in de wereld en weten wij ons als kerk onopgeefbaar verbonden met dit volk.

De zin en het doel van ons leven

Het geloof geeft zin en doel aan ons leven; we zijn niet zomaar op aarde. Het geloof geeft richting aan ons leven en bepaalt ons gedrag in het leven van elke dag. Ook gaat er grote kracht van dit geloof uit in moeilijke omstandigheden. Onze vreugde is, dat God, de Schepper van hemel en aarde, om Jezus' wil onze Vader wil zijn, Die een persoonlijke relatie met ons is aangegaan, voor ons zorgt en bij ons is in alle omstandigheden van het leven. Het geloof is de dragende grond onder ons leven en geeft ons uitzicht op het eeuwige leven in een herschapen wereld waar God alles zal zijn en in allen.

Belijdenisgeschriften

In enkele belijdenissen heeft de kerk de kern van het christelijke geloof samengevat. De oudste en meest beknopte geloofsbelijdenis die wij kennen stamt al uit de tweede eeuw en heet de apostolische geloofsbelijdenis, de zogenaamde twaalf artikelen van het geloof (weblink). Waarschijnlijk is deze belijdenis ontstaan uit dat wat dopelingen moesten belijden alvorens zij gedoopt werden en toe konden treden tot de kerk.

In de Reformatorische traditie zijn de drie gereformeerde belijdenisgeschriften ontstaan, waarin onze vaderen het geloof van de kerk na de Reformatie hebben beleden tegenover het front van de Rooms-katholieke kerk en de dopersen. De Nederlandse Geloofsbelijdenis (weblink) was bedoeld als uitvoerige samenvatting van het geloof, de Heidelbergse catechismus (weblink) als een leerboek en de Dordtse leerregels (weblink) als verantwoording van de visie op Gods verkiezing; aanleiding tot die verantwoording was een theologisch meningsverschil binnen de kerk. Deze geschriften zijn nog steeds waardevol en bevatten de meest wezenlijke zaken van het christelijk geloof. Tegelijkertijd moeten we ze ook zien in het licht van de tijd waarin ze ontstaan zijn en moeten we ze niet als compleet of onfeilbaar beschouwen.