• Algemeen
  • Bijzondere diensten
  • Rondom de eredienst
  • Vervoer
  • Liedbundels & Formulieren

Wij hebben twee erediensten per zondag: om 9:30 uur en om 18.30 uur. De erediensten zijn bedoeld om God te dienen en te eren, de gemeente te onderwijzen en te voeden vanuit het Woord en als onderlinge ontmoeting als gemeente. We zingen, bidden en danken, lezen uit de Bijbel, luisteren naar de verkondiging van het Woord van God en collecteren voor diverse doelen.

In de ochtenddienst lezen we de Tien Geboden uit het Oude of leefregels uit het Nieuwe Testament - als een aansporing om naar Gods geboden te leven. ’s Avonds lezen we een geloofsbelijdenis. Tijdens de ochtenddienst is er zondagsschool voor groep 1-5. Voordat de kinderen naar de zondagsschool gaan is er een kindermoment en wordt er een kinderlied gezongen. Wij gebruiken in onze erediensten de Herziene Statenvertaling en zingen uit de bundel Weerklank en uit een selectie van de bundel Op Toonhoogte (editie 5). Viermaal per jaar hebben we een speciale jeugddienst waarin ook andere liederen kunnen worden gezongen. In de ochtenddienst staat met name de evangelieverkondiging centraal en volgen we globaal het kerkelijk jaar. In de avonddienst behandelt de eigen predikant doorgaans een Bijbelboek of een thema en ligt het accent wat meer op leren.

Feest-  en gedenkdagen

Naast de zondagse diensten worden er erediensten gehouden op Nieuwjaarsmorgen, op de tweede woensdag in maart (bidstond voor gewas en arbeid), op Goede Vrijdag, op Hemelvaartsdag, op de eerste woensdag in november (dankstond voor gewas en arbeid), tijdens Kerstdagen en op Oudejaarsavond. Op de laatste zondagmorgen van het Kerkelijk Jaar worden de broeders en zusters herdacht die in dat jaar zijn ontslapen.

Doop en avondmaal

Als gemeente in de protestantse traditie kennen wij twee sacramenten: de doop en het heilige avondmaal. Het woord sacrament betekent zoiets als heilige handeling. Het zijn handelingen die Christus bevolen heeft aan zijn kerk. De doop is als sacrament een zichtbaar teken van de afwassing van onze zonden. Het wijst ook onze zonden aan, anders behoefden we niet gedoopt te worden. Als hervormde gemeente staan wij in de reformatorische traditie en dopen wij onze kinderen. De doop is een zichtbaar getuigenis en belofte dat Gods genade ook voor hen is. De ouders zijn samen met de gemeente verantwoordelijk om de kinderen op te voeden in het geloof en te maken tot discipelen van Jezus Christus. Meerdere malen per jaar is er gelegenheid om kinderen die geboren worden te laten dopen.

Tot de gemeente behoren ook leden die de geloofsdoop voorstaan. Voor hen en hun overtuigingen is er is ruimte en begrip. Zo zijn zij ook welkom aan het heilig avondmaal als broeders en zusters in Christus, in Wie wij ons één en verbonden weten.

Wij vieren als gemeente ook het heilig avondmaal, de maaltijd die Christus vlak voor zijn kruisiging heeft ingesteld als gedachtenis aan zijn lijden en sterven als verzoening voor de zonden van de mensen. Het brood en de wijn verwijzen naar het lichaam van Christus dat voor ons verbroken werd als offer aan het kruis. Door deze maaltijd worden wij als gemeente gesterkt in het geloof en in de onderlinge gemeenschap. Wij kennen zogenaamd open avondmaal; dat wil zeggen dat we geen mensen zullen weren en dat het avondmaal ook voor gasten opstaat. Wij vieren het avondmaal vijfmaal per jaar, o.a. op de avond van Goede Vrijdag. Op de zondag voorafgaand aan de viering is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In die week is er ook gelegenheid tot Censura Morum. Iedereen met vragen of problemen in verband met de viering is dan welkom voor een gesprek.

Jeugddiensten

De jeugddienstcommissie organiseert ongeveer vier keer per jaar een jeugddienst. Een jeugddienst is speciaal gericht op de jeugd van binnen en buiten de gemeente. Het thema is aangepast aan de jongeren en de jongeren kunnen actief bijdragen aan de dienst.

Oppasdienst

Tijdens de morgendienst is er oppasdienst in Salem (op de 'achterzolder') voor de kleine kinderen van de gemeente.

Zondagsschool

Tijdens de ochtenddiensten is er zondagsschool voor kinderen van groep 1 tot en met 5 van de basisschool. Wilt u meer informatie klik hier.

Koffiedrinken na de dienst

Elke zondagmorgen is er na de morgendienst gelegenheid voor onderlinge ontmoeting bij het koffiedrinken in de kerk.

Als vervoer met het openbaar vervoer of de taxi niet mogelijk is, kan de diaconie vervoer verzorgen naar noodzakelijke doelen en de kerk en/of gemeentebijeenkomsten. U kunt hiervoor contact opnemen met de diaconie.

Tijdens de erediensten wordt er gezongen uit de "Hervormde Bundel 1938" (Psalmen in de Oude Berijming + Hervormde Gezangen 1938) en een selectie van liederen uit de bundel "Op toonhoogte", klik hier om voor een overzicht.

Tijdens de avondmaalsdiensten hanteren wij een herziene versie van het avondmaalsformulier, klik hier.