Hoe gaat de kerk om met uw privacy?

In deze rubriek leggen wij uit hoe de kerk omgaat met uw privacy in veelvoorkomende situaties. De kerk is daarbij gebonden aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Kerkdiensten, kerkbode en zondagsbrief
Via de zondagsbrief en de kerkbode wordt persoonlijke informatie gedeeld over gemeenteleden. Mooie gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een geboorte, maar ook droevige gebeurtenissen, zoals ziekte en overlijden. Zo blijven we als gemeente bij elkaar betrokken en kunnen we elkaar persoonlijk en in gebed ondersteunen. De zondagsbrief en de kerkbode zijn bestemd voor de gemeente, maar ook mensen buiten de gemeente kunnen zich daar (digitaal) op abonneren. Uw persoonlijke gegevens kunnen daardoor ook buiten de gemeente terechtkomen. Dit laatste geldt ook voor de afkondigingen en de voorbeden tijdens de erediensten. Iedereen mag onze kerkdiensten bijwonen en ze kunnen ook via de website www.kerkdienstgemist.nl live of op een later tijdstip worden meegeluisterd. De kerkdiensten op www.kerkdienstgemist.nl kunnen maximaal 1 jaar na het plaatsvinden de dienst worden teruggeluisterd.
Als de predikant of een ouderling met u contact heeft over uw persoonlijke situatie, zal hij u daarom altijd om toestemming vragen om over uw persoonlijke situatie iets in de zondagsbrief of de kerkbode te zetten. Dat geldt ook voor de afkondigingen en de voorbede tijdens de (zondagse) erediensten. Als u (of een meerderjarig familielid namens u) daarvoor geen toestemming geeft, dan zullen er geen mededelingen over uw situatie worden gedaan.

Pastorale en diaconale zorg
Als gemeenteleden zien we om naar elkaar. Dat is al sinds het ontstaan de eerste kerken ook een kerntaak van de kerk. Deze taak wordt binnen de kerk uitgevoerd door onze predikant, de pastorale ouderlingen en de diakenen. Wat u met hen bespreekt, blijft in principe alleen tussen u en de betreffende ambtsdrager. Als de ambtsdrager denkt dat een bepaald onderwerp beter bij een andere ambtsdrager thuishoort, zal hij uw toestemming vragen om dit aan een andere ambtsdrager door te mogen geven. Bijvoorbeeld: tijdens een huisbezoek merkt u op dat u het fijn vindt als er tijdens de eredienst meer aandacht zou zijn voor een bepaald onderwerp. De wijkouderling zal u dan vragen of het goed is dat hij die opmerking doorgeeft aan de predikant. Een ander voorbeeld: u belt de predikant en vertelt hem dat u niet tevreden bent met een bepaalde beslissing van de kerkenraad. De predikant zal u dan vragen of hij dat met de kerkenraad (verder) mag bespreken. Om pastorale en diaconale zorg goed af te stemmen kan het nodig zijn dat ambtsdragers onderling contact hebben over uw persoonlijke situatie en daarbij gegevens uitwisselen. Dit gebeurt alleen als dat noodzakelijk is, en dus niet om andere redenen. Bijvoorbeeld: u bent voor langere tijd in een zieken- of verzorgingshuis opgenomen. De predikant en wijkouderling kunnen dan onderling contact hebben om hun bezoek aan u onderling af te stemmen.

Meer informatie?
Meer informatie over hoe de kerk met uw privacy omgaat, leest u in onze privacyverklaring. U kunt de verklaring ook opvragen bij onze privacyfunctionaris. Voor meer of andere vragen over uw privacy kunt u ook bij hem terecht per e-mail.